sekretariat@kravarecl.cz +420 487 868 220 OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE Dnes je

Informace Obecního úřadu Kravaře v Čechách

Obec Kravaře se nachází v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji, zhruba dvanáct kilometrů jihozápadně od České Lípy. Žije zde 790 obyvatel. Kravaře jsou od roku 1995 chráněny jako vesnická památková zóna, vesnice Janovice a Rané, které jsou administrativně součástmi obce Kravaře, jsou vesnické památkové rezervace.

Adresa Obecního úřadu Kravaře:

Obecní úřad Kravaře
náměstí 166
47103 Kravaře

Úřední hodiny:

Pondělí a středa od 7-11:30 a 12-17
Úterý a čtvrtek od 7-11:30 a 12-15
Pátek od 7-11:30 a 12-13:30

Telefon:

487 868 220

ID Datové schránky:

darbn9b

Internetové stránky, emailové spojení:

web: www.kravarecl.cz
e-mail: sekretariat@kravarecl.cz

IČ, DIČ, Bankovní spojení:

IČ: 00260657
DIČ: obec není plátcem DPH
bankovní spojení: 903300389/0800

Obecní úřad

• Starosta: Robert Lůžek – tel. 487 868 220, 739 040 888, starosta@kravarecl.cz

• Zástupce starosty obce: Ing. Vít Vomáčka, MBA

• Sekretariát: Jitka Švastová – tel. 487 868 220 - sekretariat@kravarecl.cz

• Účetní: Vlasta Hartmanová – tel. 487 856 578 - uctarna@kravarecl.cz

 

Zastupitelstvo

· Cidlinová Jitka Mgr.                  

· Danihel Petr                               

· Danihelová Barbora Ing.            

· Hodanová Šárka                                          

· Lůžek Robert                             

· Matějka Oldřich                         

· Pažoutová Jiřina                        

· Syblíková Jana                          

· Šena Pavel                                  

· Šimonek Jaroslav                     

· Uhlíř Michal                               

· Vomáčka Vít Ing., MBA   

· Vovčuk Dimitrij          

 

Rada obce:

Mgr. Jitka Cidlinová

Robert Lůžek

Michal Uhlíř

Ing. Vít Vomáčka, MBA

 

Kontrolní výbor:
Petr Danihel - předseda
Jitka Křížová
Pavel Šena

Finanční výbor:
Oldřich Matějka - předseda
Ondřej Konopa
Jana Syblíková

Obec Kravaře

Důvod a způsob založení

Obec Kravaře vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Nadřízeným správním orgánem orgánu městyse, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Libereckého kraje.

Kontaktní poštovní adresa:

náměstí 166, Kravaře, 471 03

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
náměstí 166, Kravaře, 471 03

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00-12.00 12.30-17.00
Středa 8.00-12.00 12.30-17.00

Telefonní čísla:
487 868 220

Adresa internetové stránky:
http://www.kravarecl.cz

Adresa e-podatelny:
sekretariat@kravarecl.cz

Další elektronické adresy:
nejsou

Případné platby lze poukázat

Č. ú. 903300389/0800 ČS a.s., Česká Lípa

 002 60 6577. DIČ Obec není plátce DPH

Rozpočet

Rozpočty obce za poslední dvě období

Žádosti o informace
Žádat o informace lze:

osobně na Obecním úřadě Kravaře, náměstí 166, Kravaře v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí a ve středu 8.00-12.00 12.30-17.00 nebo telefonicky na čísle  487 868 220.
Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost požadovaná informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Formulář písemné žádosti lze doručit elektronicky na adresu sekretariat@kravarecl.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad Kravaře, náměstí 166, Kravaře, 471 03.
Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

Příjem žádostí a dalších podání

stejné jako Žádosti o informace

Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:
osobním podáním na Obecním úřadě Kravaře, náměstí 166, Kravaře, 471 03 nebo poštou na adresu Obecní úřad Kravaře, náměstí 166, Kravaře, 471 03. Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Formuláře

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné formuláře.

Popisy postupů

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších naleznete na Portálu veřejné správy České republiky.

Předpisy

OZV č.1-2016 Požární řád obce Kravaře

OZV 12022, o stanovení obecného systému odpadového hospodářství

OZV č. 1/2019, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - VHP

Obecně závazná vyhláška obce Kravaře č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Kravaře č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Pohřebiště Provozní řád

Obecně závazná vyhláška obce Kravaře, kterou se rusi obecne závazná vyhlaska c. 2/2019 o mistnim poplatku za uzivani vereneho prostranstvi

Obecně závazná vyhláška obce Kravaře o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 16. prosince

Úhrady za poskytování
informací

Licenční smlouvy

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva obce Kravaře 2018
Výroční zpráva obce Kravaře 2019
Výroční zpráva obce Kravaře 2020
Výroční zpráva obce Kravaře 2021
Výroční zpráva obce Kravaře 2022