Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


  Aktualita - Aktualizace - Pravidelná kontrola kotlů na pevná paliva

kotelPravidelná kontrola kotlů na pevná paliva, nová zákonná povinnost
Na začátku nové topné sezóny připomíná odbor životního prostředí MěÚ Česká Lípa provozovatelům stacionárních zdrojů tepla jejich novou zákonnou povinnost.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 17 povinnosti provozovateli stacionárního zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s tepelným příkonem od 10 do 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, včetně teplovodních kamen a krbů s teplovodními výměníky. Nerozhoduje přitom, zda zdroj používáte jakohlavní zdroj tepla 4 dny v roce nebo každý den. Příkon kotle si může spočítat každý sám, stačí vydělitvýkon kotle jeho účinností a vynásobit 100. Povinnost provozovatelům těchto zdrojů začíná platit od 1. ledna 2017. Od tohoto data musí navyžádání orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností provozovatel předložit doklad oprovedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou, která potvrdí, že uvedený stacionárnízdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem na ochranuovzduší. Kotel na pevná paliva tak musí projít revizí již do konce roku 2016. Ke kontrole je oprávněnapouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle, která je držitelem oprávnění. V případě, že seváš typ kotle již nevyrábí, je třeba najít kotel konstrukčně podobný. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením. Kontakt na autorizované osoby lze získat u výrobců kotlů nebona internetových stránkách (např. www. aptt.cz, záložka kontroly kotlů). Tato povinnost se vztahuje ina nově zakoupené kotle. V případě, že po výzvě orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností, nebude doklad předložen, dopouští se provozovatel zdroje přestupku, za který lze uložitpokutu až do výše20 tis. Kč.

Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimě fungovat úsporně a bezpečně.
Pozornostje třeba věnovat před zimou nejen kotli, ale i stavu komína.
Novela zákona o ochraně ovzduší umožňuje orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností provádět kontrolu zdroje vytápění, zda je k vytápění používáno palivo doporučené výrobcem kotle.

RNDr. Růžena Konvalinová
vedoucí odboru životního prostředí
- podepsáno elektronicky -